Имат ли билингвите и музикантите по-чувствителен слух, или за влиянието на ранното музикално обучение и ...

Съюз на учените в България - Пловдив


Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

Филологичен факултет

 

Уважаеми колеги, преподаватели, студенти и докторанти,
Имаме удоволствието да Ви поканим на публична лекция в рамките
на Открита катедра „Постижения на лингвистиката през XXI век“:

 

  Имат ли билингвите и музикантите по-чувствителен слух, или за влиянието на ранното музикално обучение и двуезичието при разпознаването на фразовата структура в непознат език,

 

 Гост-лектор: доц. д-р Артур Степанов
от Центъра за когнитивни науки за езика
към Университета в Нова Горица

 

Дата: 27.03.2018 г., Час: 17:00 – 18:00
Място: зала на Съюза на учените - Пловдив,
ул. „Митрополит Паисий“ 6, Стария град, Пловдив

 

ОБЯВА

Естествена радиоактивност и радон

Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

Физико-технологичен факултет


 Съюз на учените в България, секция „Физика“

 

Уважаеми колеги, скъпи студенти,

 имаме удоволствието да ви поканим да присъствате на лекция,

посветена на настъпването на астрономическата пролет, на тема:

 

Естествена радиоактивност и радон,

 

която ще се състои на 21 март 2018 г. от 12:00 до 13.30 часа

в 5 аудиторния на ПУ „Паисий Хилендарски“ (Ректорат)

Лектор: Стоян Кюркчиев

Модератор: доц. д-р Тодорка Димитрова

ОБЯВА

Общото събрание на пълномощниците, март 2018

ПОКАНА

Управителният съвет на СУБ, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, свиква заседание на
Общото събрание на пълномощниците на 15 март 2018 г., четвъртък , от 11:00 часа
в Големия салон на БАН, София, ул. "15 ноември" №1 при следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

1. Отчетен доклад на СУБ за дейността през 2017 г.
2. Финансов отчет на СУБ за 2017 г. и проект на бюджет за 2018 г..
3. Финансов отчет на "Наука-инвест" ЕООД за 2017 г. и приемане на бюджет за 2018 г.
4. Вземане на решение за теглене на кредит от Търговска Д Банк и неговото обезпечаване.
5. Разни.

 

Имайки предвид важността на дневния ред, присъствието Ви е необходимо!

 

Материалите за ОСП ще бъдат изпратени по електронна поща до членовете на ОСП и ще бъдат на разположение за запознаване с тях в офиса на СУБ.

 

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе същия ден от 12.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

 

Дата: 13.02.2018 г.

                                      С уважение,                /П/                         

Проф. д.б.н. Диана Петкова,
Председател на СУБ