Общо събрание на пълномощниците 05.2015

Управителният съвет на СУБ – Пловдив, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква:

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ

на 14.05.2015 г. (четвъртък) от 16:30 ч. в Дома на учените,
ул. Митрополит Паисий 6, Пловдив при следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Отчет за едногодишната дейност на СУБ – Пловдив.
  2. Организационно-структурни промени.
  3. Промени в Устава.
  4. Промени в състава на Управителния съвет.
  5. Текущи.

При липса на кворум на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден, на същото място, в 17:30 ч. и при същия дневен ред. Материалите за събранието са на разположение на членовете на Съюза в седалището му – Пловдив, ул. Митрополит Паисий 6, канцелария на Дом на учените.

Почивка в МДУ „Фредерик Жолио-Кюри“

Уважаеми колежки и колеги!

И тази година МДУ „Фредерик Жолио-Кюри“ ни предлага чудесни условия за пролетна и лятна почивка.

За повече информация:
1. Пролетните промоции.
2. Условията за летните месеци.
3. Списък с балнеологичните процедури.
4. Заявка, която можете да изпратите по ел. поща.

Записванията вече започнаха!