Излезе от печат том XVI, Серия Г. Медицина, Фармация и Дентална медицина

       Съобщаваме на участниците в есенната научна сесия  31 октомври -1 ноември 2014 год. на СУБ Пловдив, че излезе от печат том  XVI Серия Г. Медицина, Фармация и Дентална медицина. В него са публикувани докладите,  представени в секции: предклинична медицина, клинична медицина и дентална медицина.
        Томът може да се получи от офиса на СУБ-Пловдив в Дома на учените всеки работен ден от 10 до 16 часа.

Общо събрание на пълномощниците 05.2015

Управителният съвет на СУБ – Пловдив, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква:

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ

на 14.05.2015 г. (четвъртък) от 16:30 ч. в Дома на учените,
ул. Митрополит Паисий 6, Пловдив при следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Отчет за едногодишната дейност на СУБ – Пловдив.
  2. Организационно-структурни промени.
  3. Промени в Устава.
  4. Промени в състава на Управителния съвет.
  5. Текущи.

При липса на кворум на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден, на същото място, в 17:30 ч. и при същия дневен ред. Материалите за събранието са на разположение на членовете на Съюза в седалището му – Пловдив, ул. Митрополит Паисий 6, канцелария на Дом на учените.