Общото събрание на пълномощниците, март 2018

ПОКАНА

Управителният съвет на СУБ, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, свиква заседание на
Общото събрание на пълномощниците на 15 март 2018 г., четвъртък , от 11:00 часа
в Големия салон на БАН, София, ул. "15 ноември" №1 при следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

1. Отчетен доклад на СУБ за дейността през 2017 г.
2. Финансов отчет на СУБ за 2017 г. и проект на бюджет за 2018 г..
3. Финансов отчет на "Наука-инвест" ЕООД за 2017 г. и приемане на бюджет за 2018 г.
4. Вземане на решение за теглене на кредит от Търговска Д Банк и неговото обезпечаване.
5. Разни.

 

Имайки предвид важността на дневния ред, присъствието Ви е необходимо!

 

Материалите за ОСП ще бъдат изпратени по електронна поща до членовете на ОСП и ще бъдат на разположение за запознаване с тях в офиса на СУБ.

 

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе същия ден от 12.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

 

Дата: 13.02.2018 г.

                                      С уважение,                /П/                         

Проф. д.б.н. Диана Петкова,
Председател на СУБ

Ден на будителите 2017

ПОКАНА

Уважаеми колеги,
Имаме удоволствието да Ви поканим на традиционното честване на Деня на будителите,
което ще се състои на 2 ноември 2017 г., четвъртък , от 17 часа
в Синия салон на Дома на учените при следната програма:

1. Тържествено слово.
2. Честване на юбилейни годишнини на наши членове.
3. Връчване на дипломи за членство в СУБ и членски книжки на новоприети членове.
4. Концертна програма.
5. Коктейл.