Общо събрание на пълномощниците на СУБ

П О К А Н А

Съгласно Решение, взето на редовно заседание на 07.03.2017 г.,
на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл. 35 от Устава на СУБ-Пловдив

 

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ

свиква Общо събрание на пълномощниците на СУБ-Пловдив, на 20.04.2017 год., /четвъртък/ от 16 часа в Дома на учените гр. Пловдив,
ул. Митрополит Паисий 6, при следния
ДНЕВЕН РЕД:

 

1.Отчет за дейността на СУБ-Пловдив за 2016 год.
2. Финансов отчет за 2016 год.
3. Информация за подготовката на VII-ма Международна научна конференция на младите учени.
4. Текущи въпроси.

 

При липса на кворум, на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ и чл.36 от Устава на СУБ-Пловдив, събранието ще се проведе същия ден,
на същото място от 1
7 часа, при същия дневен ред.

                                  

гр. Пловдив                                                       Председател : /п/

09.03.2017 г.                                               (Проф. Симеон Василев)


П О К А Н А

Управителният съвет на СУБ свиква
Общо събрание на пълномощниците на СУБ
на 5.04.2017 г., сряда от 11:00 ч. в Големия салон на БАН,
гр. София, ул. "15 ноември" №1

при следния дневен ред:

 

1. Отчет за дейността на СУБ през последните две години.

Докладват: проф. Диана Петкова, акад. Д. Дамянов

 

2. Отчет за финансово-стопанската дейност на СУБ за 2016 г. и приемане на приходно-разходните сметки за 2017 г.

Докладва: проф. Д. Петкова

 

3. Приемане на финансово-стопанския отчет на „Наука-инвест“ ЕООД и на нейния баланс.

Докладва: проф. А. Кирилов

 

4. Приемане на решения за провеждане на отчетно-изборна кампания на СУБ през 2017 г.

Докладва проф. Д. Петкова

 

5. Изменения и допълнения в състава на УС на СУБ, Контролния съвет и Комисията за високи научни постижения.

 

6. Разни.

 

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден от 12.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

 

Решението за свикване на ОСП е взето от УС на СУБ в заседанието му, проведено на 01 март 2017 г.

 

Покана и Дневен ред

гр. София
02.03.2017 г.