Общо събрание на пълномощниците на СУБ

П О К А Н А

съгласно решение на Управителния съвет на Съюза на учените в България, взето на заседание на 09.11.2016 г.

 

Управителният съвет свиква
Общо събрание на пълномощниците на СУБ
на 14.12.2016 г. от 10:30 ч. в Големият салон на БАН,
гр. София, ул. "15 ноември" №1

Събранието има отчетно-изборен характер като следва да се проведе при следния дневен ред:

 

1. Информация (отчет) за състоянието на СУБ за срока октомври 2015 г. - декември 2016 г.

Докладва проф. В. Енчев, Председател на СУБ

(до 20 мин.)

 

2. Информация (отчет) за състоянието на фирма "Наука-инвест" и МДУ

Докладва проф. А. Кирилов, Управител на фирмата

(до 20 мин.)

 

3. Оставка на Управителния съвет и Председателя на СУБ.

 

4. Избор на нов Председател на СУБ (с представяне на платформа на кандидатите).

 

5. Избор на нов Управителен съвет на СУБ.

 

6. Разни.

Покана и Дневен ред