Отчетно-изборно събрание

До пълномощниците на ОСП
До членовете на Управителния съвет
До членовете на Контролния съвет
До членовете-юридически лица

П О К А Н А

Управителният съвет на СУБ - гр. Пловдив на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл.35 от Устава на СУБ - гр. Пловдив свиква отчетно-изборно Общо Събрание на пълномощниците

 

на 18 декември 2018 г. (вторник) от 15.00 часа
в Дома на учените, ул. „Митрополит Паисий“ №6
  при следния

Д Н Е В Е Н    Р Е Д  :

 

1. Отчет за дейността на СУБ - гр. Пловдив за мандатния период 2014-2018 год.

Докладват: проф. Симеон Василев
доц. Иван Канин

2. Обсъждане и приемане на отчета
3. Избор на председател на СУБ - гр. Пловдив
4. Избор на Управителен съвет
5. Избор на Контролен съвет

 

При липса на кворум, на основание чл. 37 от ЗЮЛНЦ и чл. 36(2) от Устава на СУБ - гр. Пловдив, събранието ще се проведе същия ден от 16.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

 

Кандидатури за поста Председател на СУБ - гр. Пловдив, придружени задължително с Изборна платформа ще се приемат в Канцеларията на Съюза, ул. „Митрополит Паисий“ №6 до 28.11.2018 г. Същите след тази дата ще бъдат публикувани на сайта на организацията.

 

Решението за свикване на ОСП е взето от УС на СУБ-гр. Пловдив на заседание, проведено на 12.11.2018 г. Останалите материали за ОСП ще бъдат на разположение на пълномощниците в Канцеларията на Съюза.

 

гр. Пловдив                                                Председател на СУБ-гр.Пловдив:
13.11.2018 г.                                                                             /проф. д-р инж. С. Василев/

 

изтегли поканата

Изборна платформа' 2018 г. - доц. д-р Владимир Андонов, дм.