Общо събрание СУБ

 

П О К А Н А

Управителният съвет на СУБ на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл.40 от Устава на СУБ свиква заседание на Общо Събрание на пълномощниците

 

на 13 март 2019 г. (сряда) от 11.00 часа
в Г
олемия салон на БАН, София, ул. "15 ноември" №1  при следния

Д Н Е В Е Н    Р Е Д :

 

1. Отчетен доклад на СУБ за дейността през 2018 г.
2. Финансов отчет на СУБ за 2018 г. и проект на бюджет за 2019 г.

3. Финансов отчет на "Наука-инвест" ЕООД за 2018 г. и приемане на бюджет за 2019 г.
4. Програма за дейността на СУБ през 2019 г. във връзка с отбелязване на 75-ата годишнина от неговото създаване
5. Текущи въпроси

 

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе същия ден от 12.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

виж поканата