Отчетно-изборно събрание

До пълномощниците на ОСП
До членовете на Управителния съвет
До членовете на Контролния съвет
До членовете-юридически лица

П О К А Н А

Управителният съвет на СУБ - гр. Пловдив на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл.35 от Устава на СУБ - гр. Пловдив свиква отчетно-изборно Общо Събрание на пълномощниците

 

на 18 декември 2018 г. (вторник) от 15.00 часа
в Дома на учените, ул. „Митрополит Паисий“ №6
  при следния

Д Н Е В Е Н    Р Е Д  :

 

1. Отчет за дейността на СУБ - гр. Пловдив за мандатния период 2014-2018 год.

Докладват: проф. Симеон Василев
доц. Иван Канин

2. Обсъждане и приемане на отчета
3. Избор на председател на СУБ - гр. Пловдив
4. Избор на Управителен съвет
5. Избор на Контролен съвет

 

При липса на кворум, на основание чл. 37 от ЗЮЛНЦ и чл. 36(2) от Устава на СУБ - гр. Пловдив, събранието ще се проведе същия ден от 16.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

 

Кандидатури за поста Председател на СУБ - гр. Пловдив, придружени задължително с Изборна платформа ще се приемат в Канцеларията на Съюза, ул. „Митрополит Паисий“ №6 до 28.11.2018 г. Същите след тази дата ще бъдат публикувани на сайта на организацията.

 

Решението за свикване на ОСП е взето от УС на СУБ-гр. Пловдив на заседание, проведено на 12.11.2018 г. Останалите материали за ОСП ще бъдат на разположение на пълномощниците в Канцеларията на Съюза.

 

гр. Пловдив                                                Председател на СУБ-гр.Пловдив:
13.11.2018 г.                                                                             /проф. д-р инж. С. Василев/

 

изтегли поканата

Изборна платформа' 2018 г. - доц. д-р Владимир Андонов, дм.

Ден на будителите 2018

ПОКАНА

Уважаеми колеги,
Имаме удоволствието да Ви поканим на традиционното честване на Деня на будителите,
което ще се състои на 2 ноември 2018 г., петък, от 17:30 часа
в Синия салон на Дома на учените при следната програма:

1. Тържествено слово.
2. Честване на юбилейни годишнини на наши членове.
3. Концертна програма.
4. Коктейл.

Състав на избраните органи на СУБ

Новоизбраните органи на Съюза на учените в България са в състав както следва:

 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС:

Проф. Диана Христова Петкова – секция „Биохимия, биофизика и молекулярна биология“

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛИ:

Проф. Иван Младенов Кралов – секция „Технически науки“, председател на секцията

Проф. Атанас Петров Кирилов – СУБ – Плевен, председател на клона

ЧЛЕНОВЕ:

Акад. Ангел Сашев Попов – секция „Физика“

Адв. Даниела Стефанова Доковска – секция „Правни науки“

Доц. Димитър Стефанов Ташков – секция „Сигурност и отбрана“, председател на секцията

Доц. Дора Желязкова Янчева – СУБ – Кърджали, председател на клона

Проф. Зоя Костова Младенова – СУ – Варна, зам.-председател на клона

Проф. Любомир Стоев Георгиев – секция „Педагогика и психология“ , председател на секцията

Доц. Михаела Димитрова Топалова – СУБ – Сливен, председател на клона

Проф. Петко Стефанов Петков – СУБ – Велико Търново, председател на клона

Проф. Симеон Васков Василев – СУБ – Пловдив, председател на клона

Проф. Стефка Георгиева Чанкова-Петрова – секция „Биология“, председател на  секцията

Акад. Дамян Николов Дамянов – представител на БАН

Чл.-кор. Николай Витанов Витанов – представител на СУ „Св. Кл. Охридски“

 

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Проф. Пламена Георгиева Йовчевска – секция „Икономически науки“

ЧЛЕНОВЕ:

Доц. Атанас Славчев Атанасов – секция „Икономически науки“

Доц. Венета Иванова Коцева – секция „Технически науки“

Проф. Снежана Цветанова Дончева – секция „Физиология и биохимия на растенията“

Гл. ас. Светлана Ненчева Лакова – СУБ – Плевен

 

КОМИСИЯ ПО ЕТИКА

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Чл.-кор. Пламен Борисов Мирчев: секция „Лесотехнически науки“

ЧЛЕНОВЕ:

Доц. Божана Янкова Гиндева – „Икономически науки“

Доц. Емилия Георгиева Дамянова – СУБ – Пловдив

Доц. Любка Йорданова Думанова – секция „Микробиология“

Ас. Николай Пейчев Поппетров – секция „История“

Проф. Тодор Георгиев Галунов – СУБ – Велико Търново

Доц. Тодор Димитров Черкезов – СУБ – Кърджали

 

КОМИСИЯ ЗА ВИСОКИ НАУЧНИ ПОСТИЖЕНИЯ

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Председателят на СУБ

ЧЛЕНОВЕ:

проф. Борислав Вълчев Тошев – „Химия и фармация“

проф. Георги Славков Михов – „Биомедицинско инженерство“

акад. Дамян Николов Дамянов – „Медицински науки“

акад. Иван Горгиев Иванов – „Биохимия, биофизика и молекулярна биология“

проф. Иван Харалампиев Иванов, филолог – СУБ – Велико Търново

проф. Илия Тосков Тодев – „История“

чл.-кор. Красимир Тодоров Атанасов – „Информатика“

проф. Никола Вичев Колев – „Технически науки“

проф. Петко Костадинов Витанов – „Физика“

акад. Петър Радоев Попиванов – „Математика“

проф. Росица Чобанова-Ковачева – „Икономически науки“

акад. Ячко Павлов Иванов – „Механика“

 

Събрание на пълномощниците на СУБ, 9 юли 2018 г.